کتاب گلستان فرصتی برای سرمایه گذاری به همت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان منتشر شده است.

این کتاب شامل معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

این کتاب را از اینجا دانلود کنید.